اطلاعات بيشتر
دما : 9.5 C   رطوبت : 3 %
حداکثر : 14 C   حداقل : -3 C