اطلاعات بيشتر
دما : 18. C   رطوبت : %
حداکثر : 24 C   حداقل : 5 C