اطلاعات بيشتر
دما : 10. C   رطوبت : %
حداکثر : 11 C   حداقل : -3 C