اطلاعات بيشتر
دما : 25. C   رطوبت : %
حداکثر : 37 C   حداقل : 14 C