اطلاعات بيشتر
دما : 16. C   رطوبت : %
حداکثر : 32 C   حداقل : 9 C