اطلاعات بيشتر
دما : 10. C   رطوبت : %
حداکثر : 19 C   حداقل : 3 C