اطلاعات بيشتر
دما : 9.8 C   رطوبت : 5 %
حداکثر : 16 C   حداقل : -3 C