اطلاعات بيشتر
دما : 21. C   رطوبت : %
حداکثر : 32 C   حداقل : 16 C